Zwroty i reklamacje

4fanatic.com Łuczak Jarosław

NIP:879-147-65-93

REGON: 340192016

Działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

Telefon: 56 652 91 10

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy  - zwroty

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który znajduje się u dołu strony i stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone określone zostały w punkcie VIII Regulaminu Sklepu dostępnym pod adresem:  http://www.4fanatic.com/Regulamin-cterms-pol-18.html

 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę (czyli jeśli koszt dostarczenia jest wyższy niż 8 zł) , Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 10. Zwroty należy kierować na adres:
  4FANATIC.COM Jarosław Łuczak,
  ul. Stalowa 6A
  87-100 Toruń


Reklamacje dotyczące towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres :
  4FANATIC.COM Jarosław Łuczak,
  ul. Stalowa 6A
  87-100 Toruń

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu (bądź jego ksero). Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

 

UWAGA: w przypadku reklamacji zamówień (dot. zarówno wad produkcyjnych, uszkodzenia w transporcie jak i otrzymania niewłaściwego towaru) oferujemy usługę zwrotu kurierskiego. Polega on na dostarczeniu towaru będącego przedmiotem umowy z jednoczesnym odbiorem przedmiotu wadliwego. 

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  4FANATIC Jarosław Łuczak, ul. Stalowa 6A, 87-100 Toruń, na adres poczty elektronicznej: info@4fanatic.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 

 

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 2. Uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 3. Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 4. Może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:    http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Formularz zwrotu Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży Formularz reklamacji Formularz reklamacji towaru
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel